Oбщи условия

за използване на уебсайта https://napleaks.kdbmlaw.com/

 1. Цел
 2. Уебсайтът е създаден и се администрира от Адвокатско съдружие “Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков”, БУЛСТАТ 177434261: София 1407, бул. “Джеймс Баучер” 103, ет.5, офис 7 (KDBMLaw). За контакт: адв. Димитър Калдамуков, kaldamukov@kdbmlaw.com, тел. 0889/55 91 54.
 3. Целта ни е по прозрачен и непосредствен начин да осведомяваме обществеността за развитието на инициативата по завеждане на колективен иск срещу “Национална агенция за приходите” (НАП) от неформална група лица, във връзка със защита на нарушения или застрашен колективен интерес, станал видим покрай теча на лични данни от НАП през лятото на 2019 г.
 4. KDBMLaw има водеща роля сред неформалната група от лица, която е сформирана за завеждането на колективния иск срещу НАП и която ще бъде особен представител на лицата, чийто колективен интерес ще защитаваме.
 5. Уебсайтът ще ни помогне да потърсим подкрепа на инициативата и ще ви уведомяваме за по-важните развития около делото.
 1. Ползване на Уебсайта
 • Ползването на Уебсайта е свободно и не изисква регистрация, нито заплащане на каквито и да било такси.
 • Включването в инициативата става чрез попълване на някоя от предложените на Уебсайта форми (“Подкрепете ни” или “Станете един от нас”). Последното се случва по доброволен избор на лицето и при информирано обработване на личните му данни.
 • Инициативата по завеждане на колективен иск може да се подкрепи само от пълнолетно физическо лице. Ако сте попълнили формата за подкрепа, приемаме, че сте такова лице. Лица, които използват фалшиви имейли и/или лични идентификатори (имена), не могат да се включат в инициативата.
 1. Какво не предоставя уебсайта?
 • Уебсайта не е предназначен и няма да предоставя:
  • Услуги, включително юридически или правни консултации. Информацията и публикациите в Уебсайта не представляват правни консултации и лицето, което го ползва, прави това на собствен риск.
  • Информация, която не е свързана с факти и обстоятелства или развитие по колективния иск или свързани с него теми, включително реакциите на НАП.
 • Авторско право
 • KDBMLaw притежава всички права върху Уебсайта (включително изображения, RSS фийдове, аудио файлове, подкасти, видео файлове, флаш уроци, графики, устройства и кодове, съдържащи се в Уебсайта).
 • Всички материали на Уебсайта могат да бъдат ползвани при условията на лиценза Creative Commons (CC) и могат:
  • Да бъдат ползвани само и единствено за нетърговски цели;
  • Да не бъдат модифицирани и преработвани при използването си;
  • Да бъдат точно цитирани с отбелязване на авторството, датата на публикуване и URL адреса им.
 • Отговорност
 1. КDBMLaw не носи отговорност за каквито и да било преки и/или непреки вреди, от финансово, морално или репутационно естество, претендирани и/или понесени от каквито и да било лица, които ползват Уебсайта, и или са заявили подкрепа за инициативата, включително с (не)прякото си участие в нея или чрез упълномощаване на KDBMLaw по делото;
 2. KDBMLaw не обещава и не гарантира на никого финансов или морален резултат във връзка с участието или подкрепата на колективния иск;
 3. KDBMlaw не събира, не търси плащането на такси, хонорари или каквито и да било други финансови тежести във връзка с инициативата, която е предприелo;
 4. KDBMLaw не носи отговорност, в случай че (някаква част от) информацията на Уебсайта е непълна, невярна или неточна поради технически или други грешки; не носи отговорност за съдържанието на изходящи от трети лица документи, които са публикувани с тяхно разрешение на Уебсайта и/или са публично достъпни и са предоставени за разгласяване от съда;
 5. KDBMLaw не гарантира в какви срокове и с какви темпове ще се води делото, нито може да повлияе на съда във връзка с неговото развитие и потенциални усложнения;
 6. В случай, че Уебсайтът съдържа линкове към други сайтове, KDBMLaw не носи отговорност за политиката на поверителност и/или правила за използване на тези уебсайтове, които KDBMLaw не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях;
 7. КDBMLaw не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на устройството на което и да е лице посетител на Уебсайта, неговото IT оборудване, данни или материали в резултат на използването на Уебсайта или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които Уебсайта пренасочва;
 8. КDBMLaw не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, която се публикува на Уебсайта.
 9. КDBMLaw не носи отговорност, ако поради каквито и да е причини, ползването и достъпа до Уебсайта бъде прекратен или временно забранен;
 10. KDBMLaw не отговаря и не може да бъде държан отговорен за каквито и да било действия, формулировки, промени на съдебно производствените действия срещу НАП, развитието или отхвърляне на колективния иск;
 11. KDBMLaw не отговаря и не може да бъде държан отговорен за каквито и да е други отношения, които са или биха могли да възникнат между Вас и трети страни, включително НАП преди, по време и след, подкрепяне или включване от ваша страна в инициативата;
 12. Всяко споменаване за липса на отговорност на KDBMlaw в този раздел обхваща и неговите адвокати и консултанти, чрез които се води инициативата по завеждане и поддържане на колективния иск срещу НАП.
 • Имаме право едностранно по всяко време, по наша преценка. да правим промени и допълнения в тези общи условия. Последните влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта.
 • Подсъдност и приложимо право
 • За всички неуредени положения в тази правила, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове ще бъдат разрешавани доброволно, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд в гр. София.