Въпроси и отговори

1. Какво е колективен иск?

Форма на съдебно производство по чл.379 и сл. от ГПК. При нея най-общо казано група лица претендират да защитават общ интерес, който е застрашен или нарушен. Примери за застрашен/нарушен общ интерес – замърсена околна среда, масови течове на лични данни, потребителски спорове, градоустройствени проблеми и др.

2. Защо точно колективен иск срещу НАП?

НАП е сред най-големите агрегатори на данни в България и в същото време предоставя услуги на милиони данъкоплатци. Пробивът в сигурността на данните от лятото на 2019 г. показа, че институциите не реагират и омаловажават проблеми, натрупвани с години. И до ден днешен не знаем какво и защо се случи. Не получихме отговори защо в НАП е имало папка “Qne Qnev”, дали обменът на данъчна информация с други държави бе възстановен, какви мерки бяха взети за това подобни пробиви да не се повтарят и т.н. Считаме, че това поведение на администрацията показва невъзможността й изобщо да предоставя електронна адекватна административна услуга. Такава, каквато тя е длъжна, а ние имаме право да получаваме според стандартите на 21-ви век – защитена, бърза, сигурна, отчетна. Поради това, считаме, че общият ни интерес да получим тези отговори, отчетност и адекватна услуга може да бъде защитен единствено чрез средствата на колективния иск.

3. Кои са хората, чиито интерес ще защитавате?

Българското законодателство изисква от нас да посочим обективни признаци, чрез които ще определим колектива от хора (“Колектив”), чийто интерес защитаваме. Според съдебната практика критериите не могат да бъдат нито много конкретни, но и нито много неясни. Като финалната дума по определяне на критериите за Колектива има съдът.

Ние сме заложили следните критерии за лица, чиито интереси ще защитаваме с колективния иск: 1) Пълнолетни физически лица, които живеят в България; 2) считано от 25.05.2018 г. (датата, от която се прилага Общият регламент за защита на данните) са плащали данъци и ползват електронни услуги на НАП; 3) чиито лични данни са сред масива с изтекли данни.

4. Защо точно вие ще защитавате този интерес?

Законът изисква лицата, които претендират да са представители на Колектива, да отговарят изначално на 2 формални критерия: експертен потенциал и финансов капацитет. И двата критерия ще бъдат щателно проверени от съда и той финално ще реши дали сме ги спазили.

От гледна тока на експертния потенциал – сформирали сме екип от специалисти (лични данни, IT, права на човека и др.), които считаме, че притежават необходимата експертиза, за да водят дело от такъв мащаб.

От гледна точка на финансовия капацитет – инициативата е финансирана от частната холандска фондация Digital Freedom Fund, която подкрепя защитата на правата на човека в дигитален контекст.

5. Какво ще искаме от НАП?

Най-общо казано искаме адекватна за 21-ви век административна услуга от страна на НАП, която включва:

– Системна и мрежова сигурност, отговаряща най-малко на действащия закон;
– Организационна и техническа защита, които отговарят на качеството на НАП – агрегатор на данните на милиони данъкоплатци;
– Отчетност и прозрачност, включително и обяснения за папки от типа “Qne Qnev”;
– Гаранции, че пробиви като този от лятото на 2019 г. не могат да се случат или това ще изисква особено големи технически възможности на атакуващия.

В заключение, искаме НАП просто да спазва закона, така както го спазват всички частни фирми и лица.

6. Кой финансира иска?

Digital Freedom Fund – това е фондация, регистрирана в Холандия, която е специализирана в защитата на правата на човека в дигитален контекст. Фондацията финансира стратегически съдебни процедури, които имат потенциал да постигнат защита на правата на човека в дигитален контекст или да осветлят празноти в законодателствата, които допринасят за липсите на ефективни средства за защита. Финансирането е безвъзмездно, като то не е обвързано с конкретен резултат от съдебното производство. Ролята на Digital Freedom Fund е единствено да финансира колективния иск. Фондът няма право да се меси в стратегията по провеждане на иска.

7. А на вас плащат ли ви, за да водите иска?

Голяма част от работата на екипа, който стои зад идеята и работата по колективния иск, е безплатна. Друга част от правната работа (изготвяне на искова молба, събиране на доказателства, водене на процеса, такси за преводи, копия и т.н.), както и заплащането на експерти, е платена от Digital Freedom Fund по редуцирани ставки. Фондът заплаща и дължимите държавни такси за разглеждане на исковата молба, експертизи по делото и т.н.

8. Какво трябва да направим, за да се включим в групата, която завежда иска?

Ако желаете да се включите сред хората, които искат да са представители на Колектива по иска, може да ни упълномощите. Това ще ви включи в групата на представителите на Колектива, но ние ще ви представляваме, ще бъдем вашите адвокати. За което не ни дължите никакво заплащане. Считаме, че това е удобен вариант, защото така лично вие няма да сте пряко ангажирани с делото, а ще следите информацията за него от този сайт или през медиите. Разбира се, винаги може да се свържете с нас за допълнителна информация.

Ако не искате да ни упълномощавате, може да се включите в групата на представителите, като просто подпишете исковата молба. Тогава ще получавате призовки по делото и, ако искате, ще участвате.

А, ако съдът допусне делото за разглеждане, съдът ще ни постанови да го разгласим в медиите и тогава всеки, който иска да участва самостоятелно с отделно дело, ще може да го заяви на съда или ще може да заяви, че иска да участва в процеса.

9. Какво е разликата между представителите на Колектива и самият Колектив?

От една страна, представителите на Колектива са лицата, които завеждат иска от името на онези (Колективът сам по себе си), чийто интерес е увреден или застрашен от увреждане. Представителите на Колектива подписват исковата молба и трябва да докажат достатъчен финансов и експертен капацитет, за да могат да водят делото. Целта на това изискване е, че представителите се опитват да защитават интереса на голяма група от хора и трябва да са готови да правят това добросъвестно и да понесат всички разноски. Именно с цел понасяне на всички разноски по делото екипът, който иска да заведе иска, кандидатства за финансиране пред Digital Freedom Fund, който от своя страна се съгласи да финансира инициативата.

От друга страна, Колективът е тази група от хора, чийто интерес представителите твърдят, че искат да защитават. Представителите са длъжни да посочат в исковата молба критериите, на база на които определят кои хора ще бъдат част от Колектива. Ако съдът не допусне разглеждането на исковата молба (например, ако прецени, че представителите нямат нужния капацитет), Колективът изобщо може и да не разбере, че някой е искал да защитава интереса му.

10. А аз да се включа ли в представителите на Колектива, или в Колектива?

Ако съдът допусне разглеждането на делото, вие най-вероятно ще попаднете в Колектива, като се имат предвид критериите за определянето му, които сме заложили. Ако искате да ни подкрепите на този етап, вие може да се включите като представител на Колектива. Това ще разшири масата на лицата, които искат делото да се води, и ще даде допълнителни основания на съда да допусне разглеждането на иска. За нас това е много важно, защото ранната подкрепа ще даде основание да твърдим, че искът има достатъчна представителност. Не е нужно да участвате в делото, може просто да ни упълномощите и ние ще ви представляваме в качеството ви на представител на Колектива.

11. Ще получа ли нещо, ако спечелим?

Не. В случая фокусът не е конкретната вреда на отделния човек, чиито лични данни са изтекли (например може да сте си сменил личната карта, електронния подпи, да сте бил силно разстроен, с влошено здраве и концентрация и т.н. Но това е предмет на отделни искове, огромна част от които вече се случват.

В случая ни интересува нарушението, което Колективът понесе, а това сме всички онези, които плащаме данъци, ползваме електронните услуги на НАП с ПИК, електронен подпис и т.н. Ние всички загубихме доверието си във възможността държавата да предоставя адекватни електронни административни услуги и в случая целта на колективния иск е възстановяването на това доверие.

12. Трябва ли личните ми данни да са изтекли, за да се включа в инициативата?

Няма значение дали данните ви са изтекли, или не, ако просто искате да ни подкрепите. Вярваме, че всеки се почувства омерзен от начина, по който реагира българската държава. А, ако отговаряте на критериите, които сме заложили за Колектива, още на този етап може да ни упълномощите, за да ви представляваме като част от неформалната група, която ще защитава интересите на Колектива.

13. Ще има ли разходи за мен, ако се включа?

Не. Ние няма да изискваме заплащане на хонорар от онзи, който е решил да ни даде пълномощно. Както вече посочихме, един от представителите на Колектива има необходимия финансов капацитет, за да поеме разноските по делото.

Ако имате свой адвокат и той ви представлява, тогава той може да ви изиска заплащане на разходи и е добре да уточните това с него, преди да го упълномощите.

14. Какви ще са ползите ми, ако участвам?

Морални. Няма да искаме индивидуални вреди и в тази връзка това не е дело, което ще ви възстанови такива вреди, ако решите да се включите. Подемаме инициатива с малко или много идеална цел за обществото, която е подкрепена от външен донор (Digital Freedom Fund).